Екип

Консорциум

Консорциумът на проекта е съставен от три партньора, които представляват различни географски разпределения на отделни социални политики и практики. Те включват както южни (Испания и Италия), така и западни (България) части от Европа.

Консорциум - Карта на държавите
ИФС-БАН Лого

Уебсайт: www.ips‑bas.org

Кординатор : ИФС-БАН | Институт по философия и социология при БАН, България

Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията под името Институт за изследване на обществата и знанието, като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката. На заседание на Общото събрание на БАН, проведено на 18.11.2019 г., е взето решение за преименуване на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология.

Институтът по философия и социология при БАН провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото в съответствие с академичните, националните и европейските критерии и световните тенденции в развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини философия, социология и наукознание и техните подразделения.

Приоритетите са изследвания и тeхния анализ и осмисляне, съчетани с образованието (самостоятелно и съвместно със сродните университетски катедри), популяризиране на идеи и продукти, продължаването и по-нататъшното развитие на анализа на класически и актуални области на социалното познание като епистемология и история на философията, философия и социология на социалните структури и много други, които имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, социалния прогрес и повишането на благосъстоянието.

UCM Logo

Уебсайт: www.ucm.es

UCM | Мадридски университет Комплутенсе, Испания

Мадридският университет Комплутенсе или Universidad Complutense De Madrid (UCM) е едно от най-големите висши учебни заведения в Мадрид и цяла Европа. С над пет вековните си традиции, той се е превърнал в много важна институция в сферата на висшето образование и изследователските дейности.

Университетът е дом на множество изследователски групи, които се занимават с изследвания в сферите на най-актуалните световни проблеми и въпроси. Университетът е структуриран в 26 факултета, 4 департамента, 9 асоциирани центъра, 37 изследователски института, 7 специализирани училища и 14 университетски болници и медицински центъра.

Изследователската група GRASIA или Research Group on Agent-based, Social and Interdisciplinary Applications в UCM, създадена през 1998, притежава огромен опит в съвместните изследвания в областите между социалните и компютърните науки. От страна на социалните науки, тя се фокусира върху комуникациите и защитата на уязвими групи, с акцент върху бежанците, хората с увреждания и половата дискриминация и неравнопоставеност. От страна на компютърните науки, акцентът пада върху изкуствения интелект и софтуерното инженерство, предимно в сферата на апликации на мултиагентни системи, системи за колаборация, системи за обработка на така наречените „Големи данни“ (Big Data) и симулации на социални мрежи.

UniGe Logo

Уебсайт: www.unige.it

UniGe | Университет Генуa, Италия

Университетът Генуа или Universita di Genova (UniGe) е един от най-големите университети в Италия. Разположен е в градa Генуа на Италианската Ривиера в североизточния италиански регион Лигурия. Оригиналният университет е основан през 1481г. Той е един от най-ценните културни и научни наследства на Средиземноморието и на северозападния италиански регион. Университетът е разгърнат в региона чрез кампуси в Савона, Импѐрия и Специя. Изследователски, технологични и учебни дейности се извършват благодарение на активността на 5 училища и 22 департамента.

Физическата база на UniGe е съставена от училища, департаменти, учебни центрове, офиси за административно управление, компютърни центрове, както и квалификационна база от учители и административни кадри. Университетът е проактивен в дейностите свързани с прогреса и ценностите на модерното общество.

През така наречените Роли дни (Rolli days), UniGe предоставя на гражданите и туристите възможността да посетят множество исторически сгради, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.