Научна експертност в България

Жени, увреждания и включване

Стимулиране, подпомагане и поддържане на отлични изследвания в областта на жените, уврежданията и включването. Насърчаване на върхови научни постижения чрез увеличаване на международната свързаност и повишаване на капацитета на учените в ИФС и БАН да привличат проектно финансиране и да реализират научните си изследвания.