Семинар: Полезни ресурси за изследователи в областта на джендър изследванията (видео, английски език)

Видеозапис на семинара „Полезни ресурси за изследователи в изследванията на пола“, лектор Лусия Глория Васкес Родригес. 04.05.2023. Семинарът се стреми да предостави подробен списък на базите данни, институциите, наличните схеми за финансиране и най-подходящите публикации в областта на джендър изследванията за учени, които може да са без опит в областта. По време на семинара ще бъдат разгледани професионалните предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени джендър изследователите, потенциала за социално въздействие, както и възможностите за колаборация с НПО и институции, които се занимават с (не)равенството на половете в различни индустрии. Ще стане въпрос също така и за емоционалния труд и значението на изграждането на общности в поле на знанието, което е толкова тясно свързано с афекта и идентичността.

Видео

Useful Resources for Researchers in Gender Studies, Lucia Gloria Vázquez Rodríguez
1:18:39