Кратък курс на MILIEU „Правни и етични въпроси на програмите на ЕС“ (видео, английски)

Видеозаписи от краткия курс на MILIEU „Правни и етични въпроси на програмите на ЕС“. Включени теми: 1. Договорни въпроси по програмите на ЕС. Договорът за безвъзмездна помощ и Договорът за консорциум 2. Етични принципи и правила, приложими към изследователските проекти, финансирани от Европейския съюз 3. Права върху резултатите от проект, финансиран от ЕС Лектор: проф. д-р Роберто Чипитани Език: английски.

Видео

Contractual issues of EU Programmes. The Grant Agreement and the Consortium Agreement
2:01:48
Ethics principles and rules applicable to the research projects funded by European Union
1:51:02
Rights on the results of an EU-funded project
1:59:47