MILIEU обучителен курс: СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ЖИВОТ С УВРЕЖДАНИЯ

Дългосрочният курс MILIEU започва на 27 януари

Следващата инициатива на MILIEU, която предстои да стартира през тази седмица, е дългосрочният курс на тема „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ЖИВОТ С УВРЕЖДАНИЯ“. Курсът е планиран като свързана поредица от лекции, която да Ви запознае с темата и различни аспекти, но можете да слушате и само отделни сесии. Ще намерите повече за предстоящите сесии и теми с подробности и линкове за регистрация в секцията „събития“ на сайта.

Лектор: Д-р Александра Трайкова (член на екипа на MILIEU, ИФС-БАН)

Тема: Въпреки някои очевидни изключения сред учените и активистите, повечето хора продължават да гледат на живота с увреждания като на по-скоро личен, отколкото социален проблем. Същевременно съществуват изследвания, според които е много по-вероятно хората с увреждания да се превърнат в обект на насилие, дискриминация или социално изключване, както и да се сблъскат с много препятствия от структурно естество, които да им попречат да намерят полагащото им се място в света. Успешното включване на маргинализирани групи с право се възприеман като една от ключовите характеристики на развитите, справедливи и стабилни общества, но успешното включване на хората с увреждания има допълнителна тежест в този смисъл – то свидетелства, например, за съществуването на адекватни политики, подкрепа, социални услуги и градоустройство. Изследванията върху инвалидността (disability studies) са клон от познанието, който отчита, че включването (inclusion) е многопластово понятие, простиращо се отвъд настоящото си буквално значение в сферата на труда и пазара на работна ръка. За да бъде подобаващо включено в обществото, едно лице трябва да разполага с шанса да участва в него и по други начини, освен чрез упражняването на платена трудова дейност. Участието на хората с увреждания в сферите на образованието, вземането на колективни решения, изграждането на социални взаимоотношения, достъпа до споделени публични пространства и обществен транспорт, забавления, производство на знания, наука или изкуство, и дори спорт, е пример за пълноценните и смислени форми на включеност в обществото, които ще бъдат тематизирани и критично осмислени в рамките на този курс посредством широк диапазон от специално подбрани балансирани литературни източници.

Състояние на полето понастоящем: Дисциплината изследвания на инвалидността представлява разрастващо се и бързо развиващо се изследователско поле, обогатено от перспективите на различни учени в областите на социологията, антропологията, културологията, философията, психологията, политологията, медицината, правото и много други. Връзките на тази дисциплина с академичните среди и активизма я превръщат в източник на значими приноси към социалните и образователни политики в национален и международен план. С оглед на някои скорошни социални, икономически и екологични кризи, изискващи колективен отговор от страна на обществата по света, нуждата от продуктивно и смислено включване на различно способните (англ. ез. differently abled) започва да придобива особена актуалност.

Цели на курса: Курсът ще представи ключови понятия и тези от изследванията на инвалидността и ще помогне на участниците да разберат как тези понятия и тези дефинират социалното включване като сложен, многопластов феномен и необходима характеристика на едно функциониращо общество. Към края на курса участниците вече ще са в състояние да посочат основните препятствия пред постигането на социално включване (в смисъла, в който изследванията на инвалидността влагат в този термин) в различни аспекти от съвременния човешки живот, да идентифицират потенциални решения за намаляването или отстраняването на тези препятствия, и да разсъждават критично върху социалните им корени.

За кого е предназначен този курс? Курсът цели да събере на едно място хора с различни професионални и академични ориентации, които са обединени от една обща характеристика: те имат жив теоретичен интерес към изследвания на инвалидността, но до този момент не са получавали формално обучение по проблемите на тази дисциплина. В идеалния случай участниците ще са изследователи, чиято работа предполага социална ангажираност или най-малкото критично осмисляне на социални проблеми като дискриминацията, социалното включване или изключване, разнообразието, равнопоставеността, репрезентацията, социалната справедливост и човешките права. Занятията са отворени както за студенти и изследователи, така и за професионалисти в други сфери. 

Структура на курса: Курсът се състои от десет едночасови лекции, разпределени по начин, който предвижда достатъчно време (три или четири седмици) след всяко занятие, в което участниците да могат да прочетат задължителната литература и да се подготвят за следващото занятие. Всички лекции ще се проведат онлайн чрез платформата Зуум. 

Начална дата: 27 януари 2023

Крайна дата: Предстои да бъде уточнена

Изисквания за допускане: Няма

Изпит: Няма