Материали от интензивен курс „Методи и методология в изследванията – Модул 1: Социални емпирични изследвания“