Съпътстваща конференция на IAMCR 2022 „Жените и дигиталната политическа комуникация в незападните общества“

Дата и час

Петък 8 юли 2022: 08:00 UTC до 16:00 UTC (09:00 до 17:00 Лондонско време)

Регистрация

Онлайн конференцията „Жените и дигиталната политическа комуникация в незападните общества“, която е съпътстващо събитие към тазгодишната международна конференция на IAMCR e безплатна, но е необходима предварителна регистрация.

Регистрирайте се тук до сряда, 6 юли от 23:59 UTC.

Описание

Този еднодневен виртуален симпозиум се фокусира върху специфичния незападен контекст на дигиталната политическа комуникация и жените. Въпреки че са публикувани много изследвания върху начините на използване и въздействието на социалните медии, в голямата си част тези изследвания се фокусират върху мъжете политици и конкретно – мъжете политици от западния свят, а изследвнаия на жени политици и жени политици от незападния свят са изключително малко. Изследванията показват, че политическата комуникация се оформя не само от културен контекст (Shehata & Stromback, 2011), но и от пол (Osei-Appiah, 2021; Yarchi & Samuel-Azran, 2018). Този симпозиум се основава на твърдението, че изучаването на дигиталните политически комуникации изисква калибриране на фокуса, което създава както по -всеобхватно международно разбиране, така и такова, което е чувствително към джендър аспектите на властовите отношения и неравенствата.

Темите, които представляват интерес, включват, но не се ограничават до следните:

Какви теоретични или методологически приноси могат да бъдат разгърнати най -добре за напредък на междусекционната стипендия за жените и политическата комуникация?

Как контекстуалните фактори като етническа принадлежност, религия, социално-икономически, постколониализъм влияят на културните норми, които могат да оформят комуникацията на политиците на жените с избирателите?

Какво е въздействието на контекстуалните фактори върху оценките на избирателите на жените политици?

Как жените политиците използват дигитални и други комуникационни технологии в своята кампания, политически маркетинг или самостоятелно скандиране?

Какво е въздействието на политическите структури и култури върху стратегиите на кампанията на политиците на жените?

Има ли алтернативни канали за комуникация, разгърнати от жените политици в сравнение с политиците на мъжете?

Избрани текстове, представени на симпозиума, ще бъде публикуван в специален брой на International Journal Information, Communication & Society.

Каним авторите да пращат резюмета до 400 думи, очертаващи емпирични, теоретични или ориентирани към политиката доклади, които се занимават с тези или свързани въпроси. Резюметата трябва да бъдат придружени от биография до 100-те думи на водещия (ите) автор, заедно с данни за контакт.

Допълнителна информация

Можете да намерите повече информация на уебсайта предварителната конференция тук

* Изображение: Изборажение, създадено от ИИ, https://www.craiyon.com, въведена фраза „Women and Digital Political Communication in Non-Western Societies“, източник: https://iamcr.org/beijing2022/women-and-digital